ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

130

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

82

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 1 /1%
1.2. นร.1 - 20 7 /5%
1.3. นร.21 - 40 21 /16%
1.4. นร.41 - 60 23 /18%
1.5. นร.61 - 80 13 /10%
1.6. นร.81 - 100 13 /10%
1.7. นร.101 - 120 4 /3%
รร.ไม่มีนักเรียน

1

ตาราง
รร.เปิด อ.3 ขวบ

33

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

123

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

129

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

35

ตาราง
รร.เปิด ม.ปลาย

1

ตาราง

1,219

ห้องเรียน
-63
ตาราง

15,626

นักเรียน
-584
ตาราง
นร.ปฐมวัย

2,962

-173
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

10,584

-381
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

2,044

-26
ตาราง
นร.ม.ปลาย

36

-4
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.

0.00

O-NET ป.6 -35.92

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -32.64

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 ()

สพฐ. 52.07

-52.07

ประเทศ 52.50

-52.5

ตาราง

0.00

RT ป.1 ()

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

1

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

30

BEST PRACTICES

ตาราง

1,898

ครูและบุคลากร

สนง.
74
รร.
1,824
ตาราง

48

เกษียณอายุ 2567

สนง.
4
รร.
44
ตาราง

1,898

สภาพอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-10
อัตรา
-25%
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ไม่มีนักเรียน 1 /1%
ปฐมวัย - ประถมฯ89 /68%
ปฐมวัย - ม.ต้น33 /25%
ปฐมวัย - ม.ปลาย1 /1%
ประถมฯ5 /4%
ประถมฯ - ม.ต้น1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก 82 /63%
ขนาดกลาง 47 /36%
ขนาดใหญ่ /0%
ขนาดใหญ่พิเศษ 1 /1%
รร.จำแนกตาม. ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 82 /63%
ขนาดที่ 2 34 /26%
ขนาดที่ 3 7 /5%
ขนาดที่ 4 5 /4%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 1 /1%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2565/ 1,902 คน
นร.จบการศึกษา ม.3 : ปี 2565/ 583 คน
ศึกษาต่อ ม.4 โรงเรียนเดิม 8 /1%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 260 /45%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 21 /4%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ใน กทม. 5 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 216 /37%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 6 /1%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 48 /8%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานภาคการเกษตร 1 /0%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 5 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 6 /1%
ไม่ประกอบอาชีพและไม่ศึกษาต่อ 7 /1%
นร.จบการศึกษา ม.6 : ปี 2565/ 13 คน
มหาวิทยาลัยของรัฐ 1 /8%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 5 /38%
สถาบันอาชีวศึกษาของเอกชน 4 /31%
รับจ้างทั่วไป 3 /23%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2564 2565 2566
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายธงชัย จันแย้
 • ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา
 • นางสาวบุญครอง กุลดี
 • นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
 • นางสาวมาลี กรงทอง
 • นางสาวรุ่งรัตน์ มาลาทอง
 • นางจันจิรา แพทองคำ
 • นางนารินทร์พร บุญลาภ
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายสิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์
 • ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์ กันทา
 • นางสาวบุญครอง กุลดี
 • นางสาววัชรี บุญโสภา
 • นางสาวนิภาภรณ์ กล่ำเชาว์
 • นางสาวรวิสรา เจือจาน
 • นางสาววรัชนก พรมจิ๋ว
 • นางสุจิตตรา แต้มพวก
130 โรงเรียน

6 อำเภอ
เมืองพิจิตร

37 โรงเรียน

ตาราง
สามง่าม

22 โรงเรียน

ตาราง
โพธิ์ประทับช้าง

27 โรงเรียน

ตาราง
วังทรายพูน

11 โรงเรียน

ตาราง
สากเหล็ก

13 โรงเรียน

ตาราง
วชิรบารมี

20 โรงเรียน

ตาราง

11 เครือข่าย
กลุ่มโรงเรียนโอฆะบุรี

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนนาบัว

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองโมกข์

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนดงวัง

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนเมืองสระหลวง

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนอำเภอวังทรายพูน

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนวังท่าเสือใหญ่

13 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนประทับช้างไผ่สว่าง

14 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสามง่าม 1

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนหนองโสนเนินปอ

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มโรงเรียนสากเหล็ก

13 โรงเรียน

ตาราง
31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000
Version.2023.1.KAOPUNHOT