a สพป.พจ.๑ +_+
สพป.พจ.๑×
+ ผู้ดูแลระบบ

☰MENU

ระบบพิมพ์หนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย - ออนไลน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31/27 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 66000 โทร. 0 5699 0381 โทรสาร. 0 5699 0315
เลือกประเภทบุคลากร
เลขบัตรประจำตัวประชาชน 
เลือกรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 


รายงานสถิติการให้บริการ 12,657 ครั้ง