รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1นายธงชัย จันแย้ 056612131 
101บ้านหัวดงนายทวิช สายทอง 056697094 
103วัดลำชะล่า  056618327 
104วัดหนองนาดำพิทยา    
105บ้านเนินยาว  056618328 
108วัดดงกลางนายสังเวย หมอนเมือง   
110วัดวังหูทิพย์  056619272 
111อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์)นายดิเรก ทับอินทร์ 056611330 
112บึงสีไฟนางทิพยวรรณ์ จันทรสุกรี 056613470 
113ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์นางคมคาย ปานเกลียว 056612228 
114วัดดงชะพลูนายเทพชลิต เพ็งแตง 056613380 
116วัดคลองโนนนางกรวิกา อ้นโต 056601131 
117บ้านวังทับยานางภัทราภรณ์ วิเวกหัสกัณฑ์ 056613370 
118ชุมชนบ้านวังกลมนางสาววรรธนันทน์ ทองมา 056685238 
119วัดบ้านบุ่ง    
120บ้านไดชุมแสง  056685145 
121วัดหนองไผ่    
122บ้านสายคำโห้  056614182. 
123บ้านน้อย    
126วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา)นางกนกวรรณ หอมโหน 056613480 
127บ้านท่ามะไฟ  056671341 
128วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)  056671338 
131บ้านหนองถ้ำ  056671340 
132วัดราชช้างขวัญนางมะลิ เครือรัตน์ 056610164 
133วัดยางคอยเกลือ  056613490 
134บ้านสวนแตงนางอุมาพร เดชจบ 056685245 
135วัดฆะมัง  056697143 
137บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1)นายประโยชน์ ฟักคง 056613360 
138วัดเขารูปช้าง  056674265 
139วัดวังมะเดื่อ    
140บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์)นายนพดล เมืองสอง 056612200 
141วัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ  056605325 
142วัดหาดมูลกระบือ    
143บ้านวังกระดี่ทอง  056605304 
144วัดหงษ์นายสมศักดิ์ สร้อยสนธิ์ 056650334 
146บ้านเมืองเก่า  056655251 
147พิจิตรอนุสรณ์  056655252 
151วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา)นายวิทยา สวนกุหลาบ 056655249 
201ชุมชนวัดหนองลากฆ้อนนายสุริยา ทองดอนพุ่ม 056850010 
202บ้านยางสามต้น    
203บ้านหนองพระ  056695005 
205บ้านหนองปลาไหล  056658113 
206บ้านคลองสะแกป่าหวายนางสาวภัคนันท์ กัณฑษา   
208บ้านท่ากระดานนายจัตวิชญ์ เหล็กกล้า 056610049 
210อนุบาลวังทรายพูนนางสาวมิ่งขวัญ ถาวรศักดิ์ 056695096 
212ชุมชนบ้านเนินหัวโล้หนองยางนายสุรศักดิ์ หอมเจริญ 0566181356361232867
213บ้านทุ่งโม่ง  056606632 
218วัดหนองปล้อง  056610052 
219วัดใหม่สามัคคีธรรม    
301ชุมชนวัดวังจิกนายปรีชา นาครัตน์ 056670232 
304บ้านใดโพธิ์(เงิน-ทองย้อยอุทิศ)  056670272 
305วัดไผ่รอบ  056619284 
306วัดหนองหลวง    
307วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54)นายอารีย์ ทะจะกัน 098600433 
309บ้านหนองหัวปลวกนายภิญโญ แก้วแดง   
310บ้านหนองไม้แดง    
311บ้านห้วยน้อย  056618539 
312วัดท่าบัวทองนางรุ่งศรี ใจเอื้อ 056689016 
313บ้านโพธิ์ประทับช้าง  056689495 
314บ้านบึงโพธิ์นายโอภาส เชื้อมีแรง 056619287 
320วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้  056689073 
321วัดบ้านลำนัง  097026396 
322วัดเนินพยอม  017072008 
323บ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ  056618584 
324บ้านหนองพง  056601141 
325บ้านห้วยคำตาล  056618540 
326อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ชุมชนบ้านทุ่งใหญ่)    
327บ้านทุ่งประพาส  056619289 
328บ้านหนองขานาง  056619008 
329บ้านนาพิบูลพิทยา  056601257 
330บ้านดงเสือเหลืองนางกรรณิกา คุ้มดี 056601327 
331บ้านเนินขวางนายอภิชาต ปานเทศ   
332บ้านเนินพลวงวิทยานายสาธิต สัญชัยชาติ 056618487 
333บ้านหนองสะแก  056618518 
334บ้านมาบมะไฟ  056619277 
335บ้านหนองคล้า  056619290 
398บ้านหนองหัวปลวก    
401วัดบ้านไร่  056665590 
403วัดวังแดงนางสาวชุลีภรณ์ บุญเรศ 056665572 
404อนุบาลสามง่ามนายอำนาจ ศรีทิม 056691196 
406วัดใหม่ราษฏร์บำรุง  017271316 
409วัดบ้านใหม่    
410บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์)นางสาวอัญชัญ น่วมศรีนวล 056842785 
411วัดจระเข้ผอมนายอดิศร พิทย์ทำ 056850006 
412บ้านหนองน้ำเขียว  098564876 
417ชุมชนบ้านกำแพงดิน  056673386 
418บ้านท่าแห  056673174 
420วัดศรีศรัทธารามนายบริพัฒน์ หมอกมืด 056673173 
422วัดเนินปอ  099070185 
423บ้านมาบแฟบ    
424บ้านยางห้าหลุม  056618653 
425สระยายชีมิตรภาพที่ 79นายเกตุสรินทร์ บุญหนัก 056618700 
426บ้านเนินพยอม  056618608 
429บ้านหนองโสน  056618766 
430บ้านป่าแซง    
431บ้านมาบกระเปานางสาวจันทิมา อังเพชร 056618666 
432บ้านสุขสำราญ  056618621 
433บ้านไผ่ใหญ่นายจักรพันธ์ พุฒกาง 056850004 
434บ้านบึงเฒ่า  056618736 
501บ้านทุ่งสำราญนางประสานสุข เรือนมูล 056653419 
502อนุบาลสากเหล็กนายศรายุทธ ตาสี 056699045 
503บ้านถ้ำคะนอง  056699201 
504บ้านปากดงนางสาววรรณจุรี แถวโพธิ์ 056653403 
505บ้านท่าพิกุลนายจเร แต้มครู 056699347 
508บ้านวังอ้อ  056698123 
510บ้านคลองทรายใหญ่  056610057 
511บ้านหนองจั่ว  098565138 
512บ้านหนองตะเคียนนายสุขสรร ก๊กพิทักษ์ 099611614 
513บ้านท่าเยี่ยมนางสาวรมิดา บุญจันทร์ 056610054 
514บ้านวังทับไทร  056618072 
515บ้านตลุกหิน  056614233 
516บ้านหนองสองห้อง  056615413 
602บ้านโนนทอง  056692297 
603บ้านหนองหลุม    
604วัดกลางวงศ์มณี    
605อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่)  056692098 
606วัดโนนป่าแดง  056692305 
607บ้านหนองริ้น  056692309 
608วัดวังตะขบ    
609วัดบ้านนา  056691227 
610บ้านปลวกสูงนางเกษร ภาษาทอง 056692066 
611วัดโนนสะเดานางศศิภา หอมสะอาด 056610179 
613บ้านหนองหูช้างนางมานพ สมบุญยอด 056618583 
614บ้านยางนกกระทุง  056692307 
615บ้านยางสุขวัฒน์  056618753 
616บ้านหนองขาว  056610182 
617บ้านยางตะพาย  056618880 
618บ้านนิคม  019733595 
620บึงบัวพิทยาคม    
621ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง    
622บ้านสระบรเพ็ด  099587648